Nasilje našeg vremena

Nasilje i silina destruktivnih emocija kod mladih ozbiljno zabrinjavaju. No, ponašanje mladih samo odražava kulturu u kojoj se razvijaju. Adolescentna kriza, u pozadini koje je otpor prema općeprihvaćenim vrijednostima, obilježje je suvremene civilizacije. Mladi nisu sigurni u vrijednosti odraslih jer ih i odrasli samo deklarativno zastupaju.